Anunt organizare concurs în perioada 28-31.03.2016, pentru ocuparea unor funcţii publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Doicesti

Ultima modificare a acestei paginii: 24 februarie 2016

Nr. 1324/24.02.2016


A N U N T
PRIVIND ORGANIZARE CONCURS DE RECRUTARE
pentru ocuparea unor functii  publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Doicesti

In conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarulor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu prevederile H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, Primaria Comunei Doicesti organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea unor functii publice de executie vacante din aparatul de specialitate al primarului.

I.CONDITII DE PARTICIPARE LA CONCURS:

CONDITII GENERALE

Toti candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile generale prevazute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor public, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si anume:

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

h) nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;

i) nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

CONDITII SPECIFICE

1. Consilier, clasa I, grad profesional debutant – in cadrul Compartimentului Urbanism si amenajarea teritoriului, Autorizare constructii (1 post)

-       studii universitare, respectiv superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;

-    vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: fara conditii de vechime;

2. Consilier, clasa I, grad profesional debutant  – in cadrul Compartimentului Cadastru, Agricultura, Fond funciar, Registru agricol (2 posturi)

-       studii universitare, respectiv superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;

-    vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: fara conditii de vechime;

3. Consilier, clasa I, grad profesional debutant – in cadrul Compartimentului Impozite si taxe, Fond locativ (1 post);

-       studii universitare, respectiv superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiinte economice;

-    vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: fara conditii de vechime;

 

4. Consilier, clasa I, grad profesional asistent – in cadrul Compartimentului Asistenta sociala, Stare civila (1 post);

  – studii universitare, respectiv superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul asistenta sociala sau stiinte administrative;

-  vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice minim 1 an.

 

II. CONDITII DE DESFASURARE A CONCURSULUI

Dosarele de concurs se depun de catre candidati la Compartimentul Programe, Prognoze, Resurse umane, Integrare europeana, Achizitii publice din cadrul Primariei Comunei Doicesti, in perioada 24.02-15.03.2016.

Concursul contine 3 etape:

Selectia dosarelor de concurs, se va face in perioada 16-22.03.2016;

Proba scrisa a concursului va avea loc in data de 28.03.2016, ora 1000;

Interviul va avea loc in data de 31.03.2016, ora 1000.

Proba scrisa si interviul se puncteaza cu maxim 100 de puncte fiecare.

Punctajul minim pentru promovarea fiecarei probe de concurs este de 50 de puncte.

Punctajul final se calculeaza prin insumarea punctajului total obtinut la proba scrisa si interviu.

Rezultatul concursului se comunica candidatilor prin afisare la avizierul institutiei in termen de 3 zile lucratoare de la data sustinerii interviului.

Dosarul de concurs va contine in mod obligatoriu:

a)       Formular de inscriere, prevazut in Anexa 3 la H.G. nr. 611/2008, (care se gaseste la Compartimentul Programe, Prognoze, Resurse umane, Integrare europeana, Achizitii publice din cadrul Primariei Comunei Doicesti);

b)      copia actului de identitate;

c)       copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

d)      copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, dupa caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice (adeverinta trebuie sa fie intocmita in formatul standard prevazut in Ordinul 192/2013; formularul de adeverinta standard se gaseste la Compartimentul Programe, Prognoze, Resurse umane, Integrare europeana, Achizitii publice din cadrul Primariei Comunei Doicesti);

e)       cazierul judiciar (acest document poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire);

f)        adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice);

g)       declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică (formularul declaratiei se gaseste la Compartimentul Programe, Prognoze, Resurse umane, Integrare europeana, Achizitii publice din cadrul Primariei Comunei Doicesti).

––––––––-

Nota: Documentele solicitate in copie se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

 

 III. BIBLIOGRAFIE:

1. Pentru ocuparea functiei publice vacante de Consilier, clasa I, grad profesional debutant – in cadrul Compartimentului Urbanism si amenajarea teritoriului, Autorizare constructii (1 post):

-        Legea nr. 188 /1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;’

-        Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

-        Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita al functionarilor publici, republicata ;

-        Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

-        Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

-        Legea  nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare;

  1. 2.    Pentru ocuparea functiei publice vacante de Consilier, clasa I, grad profesional debutant – in cadrul Compartimentului Cadastru, Agricultura, Fond funciar, Registru agricol (2 posturi):

-        Legea nr. 188 /1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

-        Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

-        Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita al functionarilor publici, republicata ;

-        H.G. nr. 218/2015 privind Registrul agricol pentru perioada 2015-2019 ;

-        Ordinului Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale nr. 734/2015 privind aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019 ;

-        Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

  1. 3.    Pentru ocuparea functiei publice vacante de Consilier, clasa I, grad profesional debutant – in cadrul Compartimentului Impozite si taxe, Fond locativ (1 post):

-          Legea nr. 188 /1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

-          Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

-          Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita al functionarilor publici, republicata ;

-          Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

-          Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.

  1. 4.    Pentru ocuparea functiei publice vacante de Consilier, clasa I, grad profesional asistent – in cadrul Compartimentului Asistenta sociala, Stare civila (1 post):

-           Legea nr. 188 /1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;’

-           Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

-           Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita al functionarilor publici, republicata ;

-           Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare;

-           H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii                          nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare;

-           Legea nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, republicata,  cu modificarile si completarile ulterioare;

-           H.G. nr. 38/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, cu modificarile si completarile ulterioare;

Anuntul concursului de recrutare este afisat:

 pe pagina de internet a Primariei Comunei Doicesti  www.primariadoicesti.ro si la avizierul institutiei

 

Str. Coloniei nr. 62
Doicesti, Dambovita
0245-227023

Acasa Primaria Doicesti Comuna Doicesti Contact

facebook youtube
© 2012 - 2019 UAT Doicesti Dambovita
Gazduire Web B2B - Servere Premium Romania