ANUNT organizare în perioada 05.05.2017-10.05.2017, a concursului pentru ocuparea pe durată determinată funcţiei contractuale de conducere vacante de administrator public din aparatul de specialitate al primarului comunei Doicesti

Ultima modificare a acestei paginii: 11 aprilie 2017

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA

COMUNA DOICESTI

Str. Coloniei nr. 62, judetul Dambovita

Tel.  0245-227023, Fax 0245-227506

pagina web: wwwprimariadoicesti.ro; e-mail : dambovita@primariadoicesti.ro, doicesti@cjd.ro

Nr. 2150/05.04.2017

A N U N Ţ

         Primăria comunei Doicesti anunţă organizarea în perioada  05.05.2017-10.05.2017,                          a concursului pentru ocuparea pe durată  determinată a unei  funcţii contractuale de conducere vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Doicesti, dupa cum urmeaza:

Numărul şi  denumirea postului de conducere vacant:

- 1 post de administrator public.

A)Criteriile generale pe care trebuie să le îndeplinească candidaţii pentru a participa la concursul pentru pentru ocuparea postului de administrator public, sunt:

a)are cetatenie romana si domiciliul in Romania;

b)cunoaste limba romana, scris si vorbit;

c)are varsta minima reglementata de prevederile legale;

d)are capacitate deplina de exercitiu;

e)are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale, eliberata de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

f)indeplineste criteriile specifice pentru ocuparea postului;

g)nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;

h)nu a fost destituit dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani.

i)nu a desfasurat activitate de politie politica, astfel cum este definita prin lege.

Criteriile specifice necesare în vederea participării la concurs pentru ocuparea postului de administrator public, sunt:

a)studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in domeniul stiintelor juridice sau administratiei publice;

b)experienta in functii de conducere de minim 10 ani si in specialitatea studiilor absolvite de                                minim 15 ani;

c)cursuri in domeniului managementului, atestate prin certificate de absolvire recunoscute.

 

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs, care va conține următoarele documente:

a)cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice organizatoare;

b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c)copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte, care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de instituția public organizatoare;

d)carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e)cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

f)adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

g)curriculum vitae.

h)declaratie  pe propria raspundere ca nu a fost destituit dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani

i) declaratie pe propria raspundere ca nu a desfasurat activitate de politie politica, astfel cum este definita prin lege.

Nota:

- Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

- În cazul documentului prevăzut la lit.e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

- Actele prevăzute la lit.b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

- Formularele declaratiilor prevazute la lit. h)  si  i) se gasesc  la Compartimentul Resurse umane din cadrul Primariei Comunei Doicesti.

Obligatoriu, o data cu depunerea dosarelor, candidatii vor depune si un plan de management                        cu tema  Cai concrete de realizare a unui management eficient in Primaria Comunei Doicesti.

Concursul se va desfăşura astfel: în data de  05.05.2017, ora 1000 – proba scrisă și în data               de 10.05.2017, ora 1000 – interviul,  la sediul Primăriei comunei Doicesti, str.Coloniei,  nr.62, județul Dîmbovița.

Dosarele de concurs insotite de planul de management se pot depune la secretariatul comisiei de concurs în  perioada 12-26.04.2017, între orele 8,00 – 16,00.  Relaţii suplimentare                          se pot obţine de la secretarul comisiei de concurs  Ismail Luiza,   telefon  0245 227023, interior 17.

CALENDARUL de desfăşurare a concursului pentru ocuparea postului vacant :

Nr.

crt.

Activitatea planificată

Perioada de desfăşurare

1 Înscrierea candidaţilor 12-26.04.2017
2 Selecția dosarelor de concurs 27-28.04.2017
3 Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs 28.04.2017
4 Contestarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs 02.05.2017
5 Afişarea rezultatelor contestaţiilor selectiei dosarelor de concurs,  listelor nominale ale candidaţilor admişi 03.05.2017
6 Prima probă a concursului- proba scrisă şi afişarea rezultatelor la proba scrisă 05.05.2017
7 Contestarea rezultatelor probei scrise 08.05.2017
8 Afişarea rezultatelor contestaţiilor la proba scrisă 09.05.2017
9 A doua probă a concursului – interviul şi afişarea rezultatelor la interviu 10.05.2017
10 Contestarea rezultatelor la interviu 11.05.2017
11 Afişarea rezultatelor contestaţiilor la interviu 12.05.2017
12 Afisarea rezultatelor finale ale concursului 12.05.2017

 

 

 

BIBLIOGRAFIE

  1. Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
  3. Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
  4. Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificarile si completarile ulterioare;
  5. Legea nr. 213/1998 privind proprietatea  publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare;
  6. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;
  7. Titlul IX – Impozite si taxe locale  din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
  8. Titlul IX – Impozite si taxe locale  din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
  9. Legea nr.98/2016  privind achiziţiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
  10. Hotararea Guvernului nr. 395/2016 pentru aplicarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Str. Coloniei nr. 62
Doicesti, Dambovita
0245-227023

Acasa Primaria Doicesti Comuna Doicesti Contact

facebook youtube
© 2012 - 2019 UAT Doicesti Dambovita
Gazduire Web B2B - Servere Premium Romania