Anunt Privind Organizare Concurs De Promovare In Grad Profesional

Ultima modificare a acestei paginii: 21 mai 2016

Nr. 3767/20.05.2016

 

 

A N U N T

PRIVIND ORGANIZARE CONCURS DE PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL

 

 

In conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarulor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu prevederile H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, Primaria Comunei Doicesti organizeaza concurs de promovare in grad profesional superior celui detinut, pentru functionarii publici de executie din aparatul de specialitate al primarului.

 1. I.      CONDITII DE PARTICIPARE LA CONCURS:

Pentru a participa la concursul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, functionarii publici trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

 1. Sa aiba cel putin 3 ani vechime in gradul profesional  al functiei publice din care promoveaza;
 2. Sa  fi obtinut cel putin calificativul “bine” la evaluarea anuala a performantelor individuale in ultimii 2 ani calendaristici;
 3. Sa nu aiba in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata in conditiile    Legii nr. 188/1999.

 

 1. II.   CONDITII DE DESFASURARE A CONCURSULUI

Dosarele de concurs se depun de catre candidati la Compartimentul Programe, Prognoze, Resurse umane, Integrare europeana, Achizitii publice din cadrul Primariei Comunei Doicesti, pana la data de 08.06.2016, ora 1600.

Concursul contine 3 etape:

 1. 1.     Selectia dosarelor de concurs, se va face in perioada 09.06.2016 – 15.06.2016;
 2. Proba scrisa a concursului va avea loc in data de 21.06.2016, ora 1000;
 3. Interviul va avea loc in data de 24.06.2016, ora 1000.

Proba scrisa si interviul se puncteaza cu maxim 100 de puncte fiecare.

Punctajul minim pentru promovarea fiecarei probe de concurs este de 50 de puncte.

Punctajul final se calculeaza prin insumarea punctajului total obtinut la proba scrisa si interviu.

Rezultatul concursului se comunica candidatilor prin afisare la avizierul institutiei in termen de 3 zile lucratoare de la data sustinerii interviului.

Dosarul de concurs va contine in mod obligatoriu:

 1. Copie dupa carnetul de munca sau adeverinta eliberata de angajator care sa ateste vechimea in gradul profesional al functiei publice din care promoveaza;
 2. Copii dupa rapoartele de evaluare ale performantelor profesionale individuale din ultimii 2 ani calendaristici;
 3. Formular de inscriere, prevazut in Anexa 3 la H.G. nr. 611/2008, care se gaseste la Compartimentul Programe, Prognoze, Resurse umane, Integrare europeana, Achizitii publice din cadrul Primariei Comunei Doicesti.
  1. III.          BIBLIOGRAFIE

 

1. Compartimentul  Urbanism si amenajarea teritoriului, Autorizare constructii:

-        Legea nr. 188 /1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;’

-        Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

-        Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita al functionarilor publici, republicata ;

-        Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

-        Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

-        Legea  nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

 1. 2.    Compartimentul  Impozite si taxe, Fond locativ :

-          Legea nr. 188 /1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

-          Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

-          Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita al functionarilor publici, republicata ;

-          Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

-          Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anuntul de concurs este afisat:

 pe pagina de internet a Primariei Comunei Doicesti  www.primariadoicesti.ro si la avizierul institutiei

Str. Coloniei nr. 62
Doicesti, Dambovita
0245-227023

Acasa Primaria Doicesti Comuna Doicesti Contact

facebook youtube
© 2012 - 2019 UAT Doicesti Dambovita
Gazduire Web B2B - Servere Premium Romania